Namaz = Salat demektir sekli yoktur!

Dinin ana direği namazdır...
beyazgül12
Seviye 3
Seviye 3
Mesajlar: 1044
Kayıt: 26 Haz 2014, 15:36

Re: Namaz = Salat demektir sekli yoktur!

Mesaj gönderen beyazgül12 » 19 Ara 2016, 09:51

Hz. İmam Muhammed Bakır (a.s) şöyle buyurmuşlardır:

"Ramazan ve Kurban bayramı namazları, ancak adil imam olursa farz olur." [1]

Hz. İmam Sadık (a.s) da şöyle buyurmuşlardır:

"Kurban ve Ramazan bayramı namazlarına cemaatle birlikte hazır olmayan kimse, gusledip, bulabildiği güzel bir koku sürerek, cemaatle kıldığı şekilde onu evinde kılar." [2]

[1] - El-Vesail, c. 5, s. 96.
[2] - El-Vesail, c. 5, s. 98.

Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuşlardır:

"Ne Kurban, ne de Fıtır Bayramı namazlarında ezan ve ikamet okunmaz; onların yerine üç defa: "Esselat" diye seslenilir." [1]

Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuşlardır:

"Bayram namazları iki rekâttır ve hutbeleri namazdan sonra okunmalıdır. Onları namazdan önce ilk olarak Osman okumuştur. İmam hutbeleri okuduğu sırada iki hutbe arasında kısa bir süre de oturmalıdır." [2]

Hz. İmam Muhammed Bakır (a.s) bayram namazlarının kılınış şeklini özetle şöyle açıklamışlardır:

"İftitah Tekbiri getirilerek namaza başlanılır. Fatiha ve bir sure okunduktan sonra, aralarında kunut tutulan beş tekbir getirilir. Sonra bir tekbir daha getirilerek rükûa gidilir. Secdeler yerine getirildikten sonra tekrar kalkılır. Fatiha ve bir sure okunduktan sonra bu defa aralarında kunut tutulan dört tekbir getirilir. Daha sonra beşinci tekbir getirilerek rükûa gidilir ve böylece namaz sona erdirilir. Birinci rekâtın Fatihasından sonra Â'la Suresi, ikinci rekâtın Fatihasından sonra da Şems Suresi okunur." [3]

[1] - El-Vesail, c. 5, s. 101.
[2] - El-Vesail, c. 5, s. 110.
[3] - Furu'ul Kafi C. 3, S. 460, El-Vesail, c. 5, s. 107

AleviTurkmen
Üye
Üye
Mesajlar: 68
Kayıt: 10 Ara 2016, 00:50

Re: Namaz = Salat demektir sekli yoktur!

Mesaj gönderen AleviTurkmen » 20 Ara 2016, 05:31

Yine hadis veriyorsun, bes vakit zaten zerdust, cami zaten emevi

İslam dininde adına salat denilen bir ibadet biçimi vardır. Bu ibadetin unsurları; kıyam yani ayakta durmak, rüku yani öne doğru eğilmek, secde yani yere kapanmak, ka’de yani oturmak, .
İşte Hazreti Ali böyle ibadet ediyordu. Hazreti Muhammed de böyle ibadet ediyordu.
Alevilerde aynı şekilde ibadet ediyor.

Bizde temizlik hem icte hem dista, hergun temiz olmalisin, temizlik iman dan gelir.

Kimse namazı inkar etmiyor

Önceki satırlarda da belirtmeye çalıştığımız gibi namaz Farsça bir kelimedir. Kuran da ki karşılığı Salat´ir. Salat´in anlamı ise Allah´i içten anıp selamlama ve duadır. Bu gün egemen Sünni anlayışın günde beş vakit kıldığı ve Alevilere dayattığı ve neredeyse dinin temeli saydığı namaz ibadetinin Kuran da beş vakit olduğu yönünde acık bir beyan yoktur. Madem namaz inancın özü sayılacak kadar önemli bir ibadet neden Yüce Yaratıcı bu konuda acık ve kesin hükümler ortaya koymasın?

Aleviler namazı ret etmiyor. Nitekim Cem ibadetinde halka namazı seklinde ibadetlerini yerine getiriyorlar. Ancak bu namaz hiç bir şekilde egemen Sünni anlayışın namazıyla benzer değildir. Bazıları çıkıp diyebilir ki: “su kadar milyon insan namazı böyle kılıyor da siz Aleviler neden farklı anlıyor ve uyguluyorsunuz?” Hemen belirtelim ki çoğunluk her zaman doğru yapıyor anlamına gelmez.

İbadetle amaçlanan kişinin kendini yenilemesi, arındırması ve sosyal dayanışmayla kişiliğini tamamlamasıdır. Maun süresi böyle bir anlama sahip. İbadet için ibadet, gösteriş için yapılan ibadet nafile ibadetlerdir.

Alevi ibadet anlayışı biçimsellikten uzak içtenliği esas alır. Al-i İmran Suresi 191. Ayetinde “Onlar; ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah´i anarlar”. Bakara s Suresi 239. Ayeti: “Eğer korkarsanız, (namazı) yaya yahut binekte iken kilin”. Bu ve benzer ayetlerde de anlaşılacağı üzere Allah insanlara içten ibadet etmeyi emrediyor.

Birileri kabul etsin veya etmesin, Alevilerin ibadet anlayışı bu minval üzeredir.

+Safâ KIRVELî MUAVİYE'NİN Hz. Ali’ye Lanet Edip, Lanet etmeye de Emir Vermesi:

"...Muaviye Hz. Ali’ye lanet etti..."

(İkd’ül Ferid İbn-i Abdu Rabbih’in c.4, s.366 / İbni Ebil Hadit' in "Şerhu Nehc'ül Belağa"c.1, s.356; c.3, s.258 – 1.Baskı-Mısır)


"....Muaviy e Hz.Ali’ye sövdü...."

(İbn' ül Esir' in "Üsd' ül Gabe" c.1, s.134 / el-İsabe c.1, s.77 / El-Kamil İbn’ül
Esir c.3, s.302 / el-Suyuti' nin "Tarih'ül Hulefa" s.190 / İbn-i Abdurabbih’in
“el-İkd’ül Ferid” c.2, s.144 / İbni Hacer el-Heytemi' nin "Sevaik' ul Muhrika"
s.33 / Nehc'ül Hak ve Keşf'üs Sıdk s.310)


"...Muaviye namaz kıldığında (Allah kabul etmesin) Ali'ye, Hasan’a, Hüseyin’e, İbn-i Abbas’a Kays bin Sa’d bin İbadet ve Eşter’e lanet etti...."

(Şeyhülislam Süleyman el-Kunduzi el-Hanefi el-Belhi'nin "Yenabi'ul Mevedde" s.162)


"...Muaviye Hz. Ali’ye sövmeleri için emir verdi...."


kaynaklar:

(Sahih-i Müslim c.2, s.360 / Sahih-i Tirmizi c.5, s.301, Hadis No: 3808 / el-Hakim Nişaburi'nin "Müstedrek alas-Sahihayn" c.3, s.109 / Hasais en-Nisai s.48, 81 Haydariye Bas. / el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet'üt Talib" s.84,86 Haydariye Bas./ İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.1, s.206, Hadis No: 271,272 / ez-Zerendi el-Hanefi'nin "Nazım Dürer es-Simtayn" s.107 / Menakib-i Hüvarezmi s.59 / İbn-i Esir'in "Üsd'ül Gabe" c.1, s.134; c.4, s.25-26 / el-Askalani eş-Şafii’nin “el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe” c.2, s.509 / İbn-i Mezahim’in “Vak’it Siffiyn” s.82, 92 / İbn-i Abdu Rabbih’in “İkd’ül Ferid” c.4, s.29 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerhu Nehc'ül Belağa" c.1, s.256, 361, Mısır 1. Bas. / Sıbt İbn-i Cevzi’nin “Tezkiret’ ül Havas” s.63 / el-Emini’nin “el-Gadir” c.1, s.257; c.3, s.200)


Muaviye mimberde Hz.Ali'ye lanet okudu ve bütün valilerine de ona lanet okumalarını emretti.

Peygamberin zevcesi Ümmü Seleme, Muaviye'ye mektup yazarak şöyle dedi :

Siz mimberde Hz. Ali'ye ve onu seven herkese lanet ettiğiniz için Allah ve resulüne küfrediyorsu-nuz.

Ben, Allah ve Resulünün Hz.Ali'yi sevdiğine şehadet ediyorum. Ama Muaviye onun sözlerini dinlemedi.

(Bkz. İbn-i Abdurabbih'in "İkd'ül Ferid" kitabı c.4, s.366)


muaviye, İslam ülkelerinde minberlerde Ali'ye (a.s) küfür edilmesine emir verdi. (Bu emir Emevi halifelerinden Ömer b. Abdulaziz'in (99-101) dönemine kadar icra edildi).

Muaviye mümessillerinin ve içlerinde sahabelerin de bulunduğu idarecilerinin yardımıyla, has ve seçkin Ali taraftarlarını öldürdü ve bazılarının başını mızraklara takıp şehirlerde gezdirdi. Rastladıkları Şiilere, Ali'den (a.s) uzak olduklarını ve ona sebbetmelerini teklif ediyorlardı. Bu tekliften çekinenler derhal katlediliyordu.

(en-Nesaih’ül Kafiye S.58,63, 77-78)Kaynak:

1. el-Hasais en-Nisai s.24
2. İbn-i Asakir'in 'Tarih-i Dimaşk' c.2, s.184
3. el-Müttaki el-Hindi'nin 'Muntahab'ul Kenz' c.5, s.30
4. el-Suyuti'nin 'Tarih'el Hulefa' s.73
5. el-Nebehani'nin 'Feth'ül Kebir' c.3, s.196
6. Tabari'nin 'Zehair'ul Ukba' s.66
7. Menakıb-ı Hüvarezmi s.82
8. Mişkat'ül Mesabih c.3, s.235, İbn-i Sabbağ el-Maliki'nin 'Füsul'ül Mühimme' s.111

9. Tabari' nin 'Zehair'ul Ukba' s.66 ve 'Riyad'ul Nadara' c.2, s.219
10-. Menakıb-ı Hüvarezmi s.81-82
11-. Menakıb-ı Meğazeli s.83
12. Süleyman el-Kunduzi' nin 'Yenabi' ul Mevedde' s.205
13. eş-Şeblenci' nin 'Nur'ül Absar' s.110
14. el-Künci' nin 'Kifayet' üt Talib' s.82
15. el-Hamvini eş-Şafii' nin 'Feraid es-Simtayn' c.1, s.302
16. el-Murkat fi Şerh’ül Müşkat c.10, s.474


Sahih Muslim de var 

beyazgül12
Seviye 3
Seviye 3
Mesajlar: 1044
Kayıt: 26 Haz 2014, 15:36

Re: Namaz = Salat demektir sekli yoktur!

Mesaj gönderen beyazgül12 » 21 Ara 2016, 10:24

Hz. İmam Muhammed Bakır (a.s) şöyle buyurmuşlardır:

"Cenaze namazı her vakit kılınabilir; gerçekte o namaz değildir; onun ne rükûu vardır, ne de secdesi." [1]
Hz. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuşlardır:

"Cenaze namazında selam yoktur. Çünkü selam rükû ve secdesi olan namazlarda vardır. Cenaze namazının ise ne rükûu vardır, ne de secdesi."
"Cenaze namazının rükû ve secdesinin olmaması da gerçekte bununla geçmişini bırakıp, önceden gönderdiği amele muhtaç kalan kula, şefaat etmekten ibaret olduğundandır."
"Cenaze namazının abdestsiz kılınmasının caiz oluşu da onda rükû ve secde olmaması ve sırf duadan ibaret olmasından dolayıdır; çünkü Allah'a her halükarda dua etmek caizdir ve dua etmek için abdestli olma şartı aranmamaktadır ." [2]


Yunus bin Yakup diyor: Hz. İmam Cafer Sadık (a.s)'a:

"Abdestsiz cenaze namazı kılabilir miyim?" diye sordum. İmam: "Evet kılabilirsin, çünkü o sadece Allah'ı ululamak, tenzih etmek, hamdetmek ve birliğine tanıklık etmekten ibarettir; nitekim kendi evinde de abdestsiz olarak tekbir getirir ve Allah'ı tenzih ediyorsundur" buyurdular." [3]
Hz. İmam Muhammed Bakır (a.s) şöyle buyurmuşlardır:
"Cenaze namazında ne kıraat (Fatiha okumak) vardır, ne de özel bir dua; istediğin duayı okuyabilirsin; dua edilmeye en layık ölü, iman üzere ölen kimsedir, Allah Resulüne salâvat getirilmekle başlanması da en uygun olanıdır." [4][1] - Furu'ul Kâfi, c. 3, s. 180, Et Tehzib c. 3, s. 202, El- Vesail; c. 2, s. 784.
[2] - El- Vesail; c. 2, s. 784,785, Bihar'ül Envar, c. 81, s. 377, 382.
[3] - El- Kâfi C. 3, s. 178, Et Tehzib c. 3, s. 203, El- Vesail; c. 2, s. 783, Menla Yahzur, c. 1, s. 107.
[4] - El- Kâfi C. 3, s. 185, El- İstibsar, c. 1, s. 477, El- Vesail; c. 2, s. 783, Et Tehzib c. 3, s. 189.

Ali_Haydar
Üye
Üye
Mesajlar: 36
Kayıt: 18 Mar 2009, 15:59

Re: Namaz = Salat demektir sekli yoktur!

Mesaj gönderen Ali_Haydar » 21 Ara 2016, 13:48

Selâmün aleyküm Beyazgül Kardeş,

uğraşma bunlarla. Bunlar kaynak maynak bilmezler. Onlar sadece ne kolay ve ne tatlı geliyorsa ona inanırlar.Bunlar öyle Dedelerin önünde secde ederler, Allahın önünde değil.

Onlar Ali`yi (a.s.) tanımıyorlar, tanısalar da sevmezler. Çünkü, onlar kendi hayallerine göre bir Ali ve Ehlibeyti çiziyorlar.

Vesselam

beyazgül12
Seviye 3
Seviye 3
Mesajlar: 1044
Kayıt: 26 Haz 2014, 15:36

Re: Namaz = Salat demektir sekli yoktur!

Mesaj gönderen beyazgül12 » 23 Ara 2016, 10:01

Ve Aleykum Selam ..Ali Haydar Abi ..bazen Hızır gibi yetişiyorsun teşekürler...

Peki bunlarla ben uğraşmasam ,sen uğraşmasan ,bizler uğraşmasak kim uğraşacak ..kaynak bilgi sunmuyorsa yazıp ,saçmalayıp canımı sıkmasın benim o zaman ..insanları kandırarak ..bu zihniyet yüzünden benim ailem bile namazsız bu dünyadan gidecek ..Ehlibeyt i as gerçek anlamda tanımadan...

Kendisine BektaşiTürkmen ismini taksaydı ,belki uğraşmayabilirdim .Ehlibeyt i as tanımıyorlarla tanıtacağız.Bence bu bizim görevimiz.kim tanımıyorsa tanımak istiyorsa tanıtırız...Hayal aleminde ise bütün sülalesini çizebilir hayal edebilir...Ancak Ehlibeyt as ı kendi hayallerine alet edemezler...böyle bir seçenek yok...sessiz kalmak yok ..bidatlar karşısında ...

Ali_Haydar
Üye
Üye
Mesajlar: 36
Kayıt: 18 Mar 2009, 15:59

Re: Namaz = Salat demektir sekli yoktur!

Mesaj gönderen Ali_Haydar » 24 Ara 2016, 23:21

Senin yaşadıklarınin aynısıni bizde yaşıyoruz. Rahmetli Babamın cenazesini Cemevinde sünni içtihatına göre kaldırmak istiyorlardı. Ne zorluklarla kendi Hocami getirip, Caferi fıkıhına göre cenazesini kaldırttım. Herkes bana karşı geldi, kardeşlerim bile. Dedeleri hiç sorma. Zar zor kuran okutturdum. Kendilerini Alevi zanneden bu Bektaşi kişiler, cenazelerini sünnilere göre kaldıriyorlar, ama farkinda bile degiller. Burda bize onları lanetleyin diyorlar, ama cenazeyi onlara göre kaldırıyorlar.

Kendini bunlar için yormanı istemiyorum. Bunların amaçları başka. Hep aynı kişiler, sadece isimlerini değiştiriyorlar. Anlamak isteyenler, zaten anlar. Yeteri kadar bilgi var bu sitede.

Bak bu sene 40 Milyon gerçek Aleviler İmam Hüseyini (a.s.) ziyaret ettiler.

https://www.facebook.com/sayyedsistani/ ... =3&theater

Bir kaç hafta önce Kerbelaya gidip erbaine katıldık. Kerbelada,İmam Hüseyini (a.s), Nejef de İmam Ali`yi (a.s), ve Kazimeyn de İmam Kazım (a.s) ve İmam Taki`yi ziyaret ettik. Sana birkaç resim ekliyorum. Bunlar ne yapsada yapsınlar, Ehlibeyt aşıkları bütün dünyada gittikçe artiyor.

Allah yinede emeğini kabul etsin.

Resim

Erbain yürüyüsünden kareler.

Resim

Resim

Imam Hüseyin (a.s) türbesinin önü.
Resim

Burasi Kazimeyn Imam Musa Kasim ve Imam Cevat (a.s) türbesi
Resim

Ve tabii ki Imam Ali`nin (a.s) türbesi
Resim

beyazgül12
Seviye 3
Seviye 3
Mesajlar: 1044
Kayıt: 26 Haz 2014, 15:36

Re: Namaz = Salat demektir sekli yoktur!

Mesaj gönderen beyazgül12 » 27 Ara 2016, 14:13

Allah ın rahmeti senin babanın ve bütün ölmüşlerimizin üzerine olsun inşaallah Ali Haydar Abi ,Allah senden razı olsun ve ziyaretlerinizi kabul etsin ..Allah velayetten ayırmasın....

Çok haklısın ,ancak gördüğün gibi ben bu konularda sessiz kalamıyorum .Sessiz kaldığımda rahatsızlık duyuyorum .Konu inanç konusu ve Aleviliğin olmazsa olmazları konusunda ...

Bizim köyde aynı sizin ki gibi ..hatta fazlası var ..Yaz geldiğinde ne düğün ve ne de bayram bile yokken ,durup dururken yani ,köyün başkanı içkili ,davullu zurnalı ,ya da çalgılı eğlenceler tertipliyor .Gecenin yarılarına kadar köyün uygun yerinde ya da meydanında oynuyorlar.Görsen dersin ki Yezit bunların yanında ne yapmış ki ..açıklık saçıklık çok doğal karşılanırken kapalılık kusur sayılıyor.Yolun kaldırımlarına içki masaları kuruluyor ,abartı değil ..Gecenin bir yarısı araba tutulup aynı belediye ye bağlı köye gidilip eğlence oyun orda devam ediyor.Ne gariptir ki çevredeki sunni köylerde bunların hiçbirisi yaşanmıyor.

Evet bize lanet okutturmak için uğraşıyorlar ama kendileri aynen onlar gibi ..çok güzel bir tespit..

Ben düşünüyorum ki böyle bir başlık yani " Namaz eşittir salat demektir ,şekli yoktur " böyle bir başlık ,Alevilikte namazın olduğuna dair şeklinin ve vaktinin olduğuna dair bütün delillerin bu başlığın altına yazılmasını gerektiriyor ...forum bölümünde delillerin olmasına rağmen gerekiyordu yani .Bu kişi bu başlıktan kaçmak için gördün ya bir sürü başlık açtı.Kafa karıştırmaya çalıştı.İstediği olmayınca deliller peş peşe gelince hakaretlere başvurdu...yıldırmak için ..yıldıramayınca şaşkına döndü.

Bizler Alevilikte de vakitli şekilli namaz vardır ,İmamlarımız as şeklini vaktini açıklamıştır demeliyiz ve bu delilleri defalarca da olsa yazmalıyız.Onlar nasıl inkar ediyorsa biz de ikrar edeceğiz yani ...budur..Adına Alevi ismini takmış ,Aleviler adına vakti ve şekli belli olan namazı inkar ediyor ,benim adıma inkar ediyor ,senin adına inkar ediyor ,bizim adımıza inkar ediyor ..tabiki de sessiz kalmak yok...yorulsak bile .Alevilerin içine sızmış ırkçı yazarların kendi nefislerinin düşüncelerini Alevilik diye sunmalarına sessiz kalamayız. Sessiz kalmak bildiğimiz doğruları ısrarla savunmamak nesilleri etkiliyor..Bizim ailelerimiz de böyle etkilendiler işte.. kurtulamıyorlar baksana ...

AleviTurkmen
Üye
Üye
Mesajlar: 68
Kayıt: 10 Ara 2016, 00:50

Re: Namaz = Salat demektir sekli yoktur!

Mesaj gönderen AleviTurkmen » 21 Oca 2017, 16:45

Alevilikte namaz yok

beyazgül12
Seviye 3
Seviye 3
Mesajlar: 1044
Kayıt: 26 Haz 2014, 15:36

Re: Namaz = Salat demektir sekli yoktur!

Mesaj gönderen beyazgül12 » 25 Oca 2017, 10:39

Bak Alevi Türkmen ,

"Alevilikte namaz yok "demekle yok olmuyor .Yok olduğunu kanıtla diyorum ,kanıtlayamıyorsun.Bu forumda ve bu başlığın başından sonuna kadar Alevilikte/İslamiyet te namaz yani vakitli ezanlı şekilli ibadet vardır dedik ve şüpheye yer kalmayacak şekilde kanıtladık.Daha neyin kafasını yaşıyorsunuz.Alevi de beş vakit şekilli namazı kılacak .Alevinin de zamanla mescidi olacak.Yani daha açık konuşayım ki sana anla diye ..anlamıyorsun çünkü !Alevi de eğer kendisine Alevi diyorsa ,adının geldiği ,adının temel noktası Hz Ali Aleyhisselam gibi sabahın erken saatlerinde sabah namazı için mescide gidecek ..sabah namazı vaktinde ,sabah namazını kılacak şekliyle şemaliyle ..daha sonra öğle ,ikindi ,akşam ve yatsı ..peş peşe kılacak...atlamadan.aynı Hz Ali Aleyhisselam gibi ..Bu İSLAM olmanın gereğidir.Aleviliğin gereğidir.Ya kendine Alevi ismini takmayacaksın ,başka isim bulacaksın...ya da kendine Alevi diyorsan /İslam ım diyorsan İslam ın farzı vakitli ,ilk defa Bilali Habeşi nin okuduğu ezanlı ,şekilli namazı kabul edeceksiniz...Muaviye la gibi Yezit la gibi ezan sesinden rahatsız olmayacaksın yani ...! Aleviysen ezan sesini duyar duymaz mescide koşacaksın ..vaktinde namazını kılacaksın ..kılamayacak kadar hastaysan ,kabul edeceksin ,inkar etmeyeceksin yani ..çarpıtmayacaksınız hem var hem de yok diyerek ..kafaları karıştırmaya çalışmayacaksınız...Dedelerinin yaptığı gibi nabza göre şerbet verip ,hem var hem de yok sadece dua anlamına gelir diyerek ...aksi halde karşında beni bulursun ,cevapsız cevaplar yazsan bile .....

beyazgül12
Seviye 3
Seviye 3
Mesajlar: 1044
Kayıt: 26 Haz 2014, 15:36

Re: Namaz = Salat demektir sekli yoktur!

Mesaj gönderen beyazgül12 » 18 Eyl 2017, 10:20

Yazın Tuttuğum orucun ,
Kışın aldığım abdestin ,
Tadına hiçbir zaman
Doyamadım...

Hazreti ALİ Aleyhisselam


Sen sabah namazını beklersen ,
Sabah namazı da Mahşerde seni bekler ..

Hz Ali Aleyhisselam

Cevapla

“Namaz” sayfasına dön